Home Privacy

Privacy

PRIVACYREGLEMENT

Dit is het privacyreglement van Coöperatie Hesterhuizen (hierna: Hesterhuizen). In dit reglement treft u alle informatie aan over de persoonsgegevens die Hesterhuizen verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.
Hesterhuizen verzamelt gegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Hesterhuizen, gevestigd en kantoorhoudende te (5249 JS) Rosmalen aan de Friezenstraat 2 is verantwoordelijk voor de in dit reglement genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle gegevens die Hesterhuizen verwerkt. Hesterhuizen gaat zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.
Als u op onze website links aantreft naar websites van derden, wijzen wij erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Wij verwijzen naar de websites van de betreffende derden voor hun privacyreglement.

Onze website wordt continu aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving. Dit privacyreglement wordt als gevolg daarvan van tijd tot tijd aangepast. Wij adviseren u dan ook de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het privacyreglement is altijd te vinden op de website. Neem het reglement regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het reglement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op: 26-07-2018

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u, die verwijzen naar u of die Hesterhuizen op andere wijze in verband kan brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons opneemt per telefoon, per e-mail of via het contactformulier op de website.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Indien u contact met ons opneemt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
NAW-gegevens en het geslacht van de contactpersoon;
e-mailadres van de contactpersoon;
telefoonnummer van de contactpersoon;
IP-adres(sen);
andere persoonsgegevens die u ongevraagd aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het bericht dat u ons stuurt.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en de verwerking van de persoonsgegevens?

Het uitvoeren van, of het tot stand brengen van, een overeenkomst ten behoeve van of met betrekking tot onze dienstverlening;
het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt;
het beoordelen of u in aanmerking komt voor een functie bij Hesterhuizen en/of andere zaken die nodig zijn om de totstandkoming van een dienstverband te realiseren;
het beantwoorden van uw vragen en het voeren van overleg c.q. onderhandelingen.

Hesterhuizen zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven en/of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Aansluiten bij Hesterhuizen

Op de website kunt u eveneens aangeven te willen toetreden als lid tot Coöperatie Hesterhuizen. Ten behoeve hiervan dienen aanvullende gegevens te worden ingevuld. Als u in deze aanvullende gegevens nadere persoonsgegevens aan ons verstrekt zal Hesterhuizen deze gegevens eveneens verwerken.
Hoe kunt u uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of laten verwijderen?
Een verzoek tot het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kan worden gedaan door een e-mail te sturen aan: FG@Hesterhuizen.nl
Voordat Hesterhuizen iets onderneemt naar aanleiding van uw verzoek, en/of informatie aan u verstrekt, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Welke rechten heeft u nog meer?

U heeft het recht tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken indien daar in uw specifieke situatie redenen voor zijn.
Ook heeft u het recht op beperking van verwerking. Dit recht houdt in dat u om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens kunt verzoeken als de juistheid daarvan niet vaststaat, als de verwerking onrechtmatig is en/of Hesterhuizen zich zou verzetten tegen het wissen van de gegevens terwijl Hesterhuizen de persoonsgegevens niet meer nodig heeft en u deze wel nodig heeft en bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
Daarnaast heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt bij ons kunt opvragen en verkrijgen om deze aan een andere partij over te dragen.
Wanneer u gebruik wil maken van een van deze rechten kunt u een verzoek per e-mail richten aan: FG@Hesterhuizen.nl

Voordat Hesterhuizen iets onderneemt naar aanleiding van uw verzoek, en/of informatie aan u verstrekt, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Hesterhuizen gebruikt en bewaard conform hetgeen hierover in de wet- en regelgeving is bepaald, namelijk niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegeven worden verzameld en worden verwerkt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of als Hesterhuizen op basis van wet- of regelgeving hiertoe verplicht is. Hesterhuizen kan voor de verwerking van gegevens derden inschakelen. In dat geval worden gegevens ook met die betreffende derden gedeeld. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk en tussen partijen worden afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij kunnen onder omstandigheden en op verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht zijn uw gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst. Ook kan een rechter Hesterhuizen bevelen gegevens te overleggen.

Beveiliging

Hesterhuizen gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatgelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, oneigenlijke verwerking of onrechtmatig gebruik. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze voorzorgsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Contact

Naar aanleiding van dit privacyreglement kunt u per e-mail contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Hesterhuizen op het e-mailadres: FG@Hesterhuizen.nl
Als u een klacht zou willen dienen over de verwerking van uw persoonsgegeven door Hesterhuizen dan kunt u dit doen bij en door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
***