Home Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

WAAR ZORGT COÖPERATIE HESTERHUIZEN VOOR EN WAT BETAALT U ZELF?

In de wet is geregeld dat u meebetaalt aan kosten voor de zorg. In deze toelichting staat hoe het is geregeld met de vergoedingen. Welke kosten worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz), wat betaalt u zelf en wanneer kunt u een beroep doen op uw verzekering of gemeente?

De zorg waar u gebruik van maakt, staat beschreven in de indicatie die u heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP). In de brochure ‘Uw zorg

in een AWBZ-instelling’ staat beschreven welke kosten er worden vergoed binnen de Wlz. De brochure is uitgegeven door het Zorginstituut Nederland (april 2014, www.zorginstituutnederland.nl).

Soms heeft u geen CIZ-indicatie maar een beschikking van de gemeente en woont u bij Coöperatie Hesterhuizen. Dan geldt deze folder ook voor u. Uw gemeente bepaalt welke eigen bijdrage Wmo u betaalt. Dat verschilt per gemeente.

Als u achttien jaar of ouder bent, bent u wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten voor de zorg. Dat wordt de ‘eigen bijdrage Wlz’ genoemd. Het College voor Zorgverzekeringen heeft ook hierover een brochure uitgegeven: ‘Eigen bijdrage 2018 zorg vanuit de Wlz en beschermd wonen’ (CAK, 2018, www.hetcak.nl). Daarin wordt uitgelegd welke bijdrage u moet betalen en hoe die bijdrage is berekend.

Daarnaast zijn er ook nog kosten voor bijvoorbeeld activiteiten of materialen die niet onder de Wlz vallen. Zorgorganisaties bepalen zelf of en hoe ze die kosten door- berekenen aan de cliënt. Coöperatie Hesterhuizen heeft een overzicht gemaakt van deze kosten. Hier kunt u lezen welke kosten voor uw eigen rekening zijn en welke kosten door Coöperatie Hesterhuizen worden betaald. Coöperatie Hesterhuizen heeft hierbij de brochure van Zorginstituut Nederland als leidraad gebruikt.

Wanneer vraagt Coöperatie Hesterhuizen een bijdrage?

Coöperatie Hesterhuizen biedt bewoners ook producten en diensten aan die niet onder de Wlz vallen. Daarbij gaat het om extra’s waarvoor u kunt kiezen, buiten de eerste levensbehoefte. Zo vraagt Coöperatie Hesterhuizen een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een dagje uit of het verzorgen van de was.

Overzicht van kosten en vergoeding

In dit overzicht leest u per onderwerp welke regels Coöperatie Hesterhuizen heeft voor de eigen bijdrage. Het uitgangspunt daarvoor is het Wlz- kompas van Zorginstituut Nederland.

Dagbesteding, ambulante begeleiding of behandeling 

Als u niet bij Coöperatie Hesterhuizen woont, ontvangt u geen vergoedingen van Coöperatie Hesterhuizen. Ditis het geval als u alleen dagbesteding of ambulante begeleiding van Coöperatie Hesterhuizen krijgt. U kunt hiervan ook los gebruik maken via het zogenoemde Modulair Pakket Thuis (MPT). U kunt ook een behandeling of therapie krijgen, zonder dat u bij Coöperatie Hesterhuizen woont. Hiervoor ontvangt u geen vergoedingen.Coöperatie Hesterhuizen vergoedt bijvoorbeeld wel werk- kleding zoals een schort of horecakleding als dit voor het werk nodig is. Als u tijdens de dagbesteding medicijnen moet innemen, neemt u die zelf van thuis mee.

Met of zonder behandeling

Cliënten met een ZZP-indicatie vallen in twee groepen uiteen: mét behandeling en zónder behandeling. Er is sprake van verblijf met behandeling als:

 • de cliënt ZZP 3 of hoger heeft
 • de cliënt ook feitelijk de indicatie ‘behandeling’ heeft
 • de cliënt verblijft op een plaats die voor behandeling is toegelaten (WTZi toelating)
 • Als één of meer van deze criteria niet geldt, is er sprake van verblijf zonder behandeling.

1  VOEDING

Voor elke cliënt is er een voedingsbudget. Hoeveel dat is, stelt Coöperatie Hesterhuizen per begrotingsjaar vast. Dat gebeurt op basis van cijfers van het NIBUD.

Coöperatie Hesterhuizen levert ontbijt, lunch en diner voor het dagtarief. De maaltijden voldoen aan de basale eisen van gezonde voeding. Voor ‘pedagogisch mee-eten’ heeft Coöperatie Hesterhuizen extra budget. Ook fruit, melk, koffie, thee en een tussendoortje zijn voor rekening van Coöperatie Hesterhuizen. Extra’s zoals snacks en etentjes buiten de deur zijn voor eigen rekening.

Als cliënten tijdelijk ergens anders verblijven, bijvoorbeeld bij familie, kunnen ze het budget niet meenemen. Er bestaat geen verschil tussen langdurige zorg en kortdurende zorg, zoals logeren.

De verrekening van de kosten kan per locatie verschillen. 

Voedingsgeld

Als een cliënt zelf boodschappen doet en kookt krijgt hij van Coöperatie Hesterhuizen voedingsgeld. Eet de cliënt mee met de woongroep, dan verzorgt Coöperatie Hesterhuizen het eten.

2  VAKANTIE Individuele vakantie

Een cliënt kan kiezen voor een individuele vakantie. In dat geval regelt en betaalt hij de vakantie zelf, ook de extra begeleidingskosten.

Groepsvakantie

Een cliënt kan ook kiezen voor een groepsvakantie met begeleiding vanuit Coöperatie Hesterhuizen. Ook dan berekent Coöperatie Hesterhuizen eventuele extra begeleidingskosten door. Een eigen bijdrage voor de vakantie is verplicht. Zie ook de tarievenlijst.

Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Bij een groepsvakantie brengt Coöperatie Hesterhuizen deze kosten evenredig in rekening.

Voeding

Tijdens vakanties en uitstapjes betaalt Coöperatie Hesterhuizen de ‘normale’ voeding uit het dagelijkse voedingsbudget. De andere kosten zijn voor de cliënt zelf.

3  VRIJETIJDSACTIVITEITEN

Vrijetijdsactiviteiten moeten cliënten in hoofdzaak zelf betalen. Vanuit de Wlz is er een beperkte vergoeding, waarmee Coöperatie Hesterhuizen activiteiten kan aanbieden. 

4  PERSOONLIJKE VERZORGING, KLEDING EN SCHOEISEL

Voet- en haarverzorging

Als een cliënt niet zelf zijn voeten en haren kan verzorgen, dan doet een medewerker van Coöperatie Hesterhuizen dit.

Extra persoonlijke verzorging

Coöperatie Hesterhuizen betaalt ook de kosten voor extra persoonlijke verzorging die iemand door zijn beperking of ziekte nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan bezoek aan een pedicure of podotherapeut. Daarvoor is wel een medische indicatie nodig of toestemming van de manager.

Persoonlijke verzorging die niet met de beperking te maken heeft, moet de cliënt zelf betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoek aan de kapper. Dit geldt ook voor verzorgingsproducten als shampoo, tandpasta of maandverband.

Kleding en schoeisel

Cliënten betalen hun kleding en schoeisel in principe zelf. Als ze kleding dragen die niet snel kapot gaat (anti-scheurkleding), betaalt Coöperatie Hesterhuizen deze.

5 WASSEN EN VERSTELLEN

Kosten voor het wassen van kleding betaalt de cliënt zelf. Coöperatie Hesterhuizen heeft daarvoor diverse tarieven, afhankelijk van de keuze en omstandigheden. Zie daarvoor de tarievenlijst.

Strijken

Ook de kosten voor het strijken van persoonlijke was (eigen kleding) betaalt de cliënt zelf.

Platgoed

Het wassen van platgoed (beddengoed, dekbedhoezen en handdoeken) komt voor rekening van Coöperatie Hesterhuizen. Dat geldt ook voor de meerkosten als het wasgoed door iemands beperking bijvoorbeeld extra snel vuil wordt. En voor de verzekeringskosten voor schade of verlies van de kleding.

Verstellen en herstellen kleding

Verstellen en herstellen van kleding betaalt de cliënt. Eventuele meerkosten vanwege de beperking zijn voor rekening van Coöperatie Hesterhuizen. Dat geldt ook voor het herstel van kleding die Coöperatie Hesterhuizen verstrekte.

Huishoudelijke verzorging

De huishoudelijke verzorging in de woning betaalt Coöperatie Hesterhuizen. Dit betreft de algemene ruimtes en de privéruimtes. De cliënt doet zelf wat hij redelijkerwijs zelf kan uitvoeren.

6  BEHANDELING EN MEDISCHE KOSTEN 

 • Bij verblijf met behandeling vergoedt de Wlz:
 • Geneeskundige zorg Zoals bezoek aan de huisarts, maar ook onderzoek dat daaruit voortkomt (zoals een ECG of radiologisch onderzoek).
 • Psychiatrie Als de behandeling deel uitmaakt van behandeling van de beperking.
 • Farmaceutische zorg De cliënt heeft recht op vergoeding van de medicijnen die de huisarts voorschrijft.
 • Let op: de apotheek moet de factuur opsturen naar Coöperatie Hesterhuizen.

Hulpmiddelen

Zie paragraaf 7.

Tandheelkundige zorg

Het zorgkantoor (CAK) betaalt de tandarts. Vanaf 01-07-2017 declareert de tandarts digitaal naar het zorgkantoor. De BZT/3 formulieren komen dan te vervallen.

De tandarts moet wel weten dat cliënt onder de Wlz valt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de debiteurenafdeling van Coöperatie Hesterhuizen.

Kleding

Op maat gemaakte speciale pakken; zoals scheurpakken.

Rolstoel

Zie paragraaf 7.

Zorgverzekering

Cliënten van 18 jaar en ouder moeten zelf een basiszorgverzekering afsluiten (of hun ouders of vertegenwoordigers). Of ze ook een aanvullende zorgverzekering of tandarts- verzekering afsluiten, is eigen keus. Hierbij spelen ook de indicatie en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt een rol.

7 HULPMIDDELEN

Uitgangspunt voor Coöperatie Hesterhuizen zijn de ‘’Algemene leveringsvoorwaarden boven- budgettaire verstrekking van hulpmiddelen Wlz 2018” van Zilveren Kruis. U vindt dit op www.zilverenkruis.nl

Hulpmiddelen

Dit zijn middelen die noodzakelijk zijn voor de verpleging en verzorging. Denk bijvoorbeeld aan een hoog-laag bed, tillift, douchebrancard of rollator. Ook gaat het om bijvoorbeeld incontinentiemateriaal of verbandmiddelen.

Persoonsgebonden hulpmiddelen

Als een hulpmiddel specifiek is aangepast aan een individuele cliënt en niet gebruikt kan worden door andere cliënten, valt dit niet onder het budget van de organisatie. Coöperatie Hesterhuizen kan hiervoor een aparte vergoeding aanvragen. Onder deze persoons- gebonden hulpmiddelen vallen:

rolstoelen

prothesen

orthesen

lherapeutisch elastische kousen l orthopedische schoenen

persoonsgebonden kleding l maatwerk tilbanden

ligorthesen

Rolstoel

Voor rolstoelen voor individueel gebruik kan Coöperatie Hesterhuizen een vergoeding bij het zorg- kantoor aanvragen. Daarvoor is wel een machtiging van het zorgkantoor vereist.

Orthopedisch schoeisel

Voor orthopedisch schoeisel en reparaties boven 200 euro kan Coöperatie Hesterhuizen een vergoeding bij het zorgkantoor aanvragen. Daarvoor is wel een machtiging van het zorgkantoor vereist.

Werkwijze

Alleen met toestemming van het zorgkantoor komen persoonsgebonden hulpmiddelen in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wlz. Aanvragen die via de zorgverzekering van de cliënt verlopen, worden niet in behandeling genomen of vergoed.

Bril of gehoorapparaat

Brillen en gehoorapparaten vallen niet onder de Wlz. Wel kunnen zij gedeeltelijk vergoed worden door de ziektekostenverzekering of aanvullende verzekering van de cliënt.

8  BEGELEIDING EN VERVOER Naar huisarts of tandarts

Cliënten (met indicatie behandeling) kunnen de tandarts en huisarts van Coöperatie Hesterhuizen bezoeken. Coöperatie Hesterhuizen vergoedt de kosten voor vervoer en begeleiding. Wil de cliënt naar een andere tandarts en huisarts, dan betaalt hij dit zelf. Ambulancevervoer wordt vergoed via de ziektekostenverzekering.

Naar dagbesteding

Coöperatie Hesterhuizen betaalt de kosten voor vervoer naar dagbesteding voor cliënten (met indicaties dagbesteding en vervoer). Hierbij gaat het om vervoer van het woonadres naar de dichtst- bijzijnde passende dagbesteding. Wil de cliënt naar een andere dagbesteding, dan betaalt hij zelf de extra kosten (zie tarievenlijst). De cliënt betaalt een eigen bijdrage voor dit vervoer. 

Naar sociale activiteiten

Cliënten die niet zelf of met de regiotaxi kunnen reizen, kunnen de kosten voor vervoer naar familie, vrienden of clubs vergoed krijgen via de Wmo. Als Coöperatie Hesterhuizen deze vergoeding ontvangt van de gemeente, betaalt Coöperatie Hesterhuizen de kosten. Als de cliënt zelf de vergoeding aanvraagt via de Wmo, betaalt hij zelf.

Let op: op dit moment nemen gemeentes geen nieuwe aanvragen in behandeling!

9  WONEN, VERHUIZEN EN INRICHTEN 

Voor alle cliënten betaalt Coöperatie Hesterhuizen de woonkosten.

 • Algemene ruimte
 • De inventaris, verlichting, wanddecoratie, zonwering, vloerbedekking, horren en dergelijke zijn voor rekening van Coöperatie Hesterhuizen.
 • Individuele ruimte
 • Coöperatie Hesterhuizen verzorgt het stofferen van zit-slaapkamer, studio of appartement: wand- bedekking, harde vloerbedekking, gordijnen, verlichting. Als deze er nog netjes uitzien, vervangt Coöperatie Hesterhuizen die niet bij een verhuizing. Als vervanging wel nodig, zorgt Coöperatie Hesterhuizen daarvoor. Het wassen en verstellen van de stoffering betaalt Coöperatie Hesterhuizen.

Het basispakket voor de inrichting ziet er zo uit:

 • brandvertragende wand-, vloer-, en raambekleding l wandafwerking
 • basisverlichting
 • een (kleding)kast
 • een bed inclusief matras en kussen l een tafel en stoel 

Dit basispakket van Coöperatie Hesterhuizen kan uit voorraad komen en eerder gebruikt zijn. Als de cliënt een andere standaard inventaris wil, betaalt hij die kosten zelf. Als tegemoetkoming stelt Coöperatie Hesterhuizen (onder voorwaarden) een eenmalige vergoeding van 350 euro ter beschikking.

De rest van zijn inventaris betaalt de cliënt zelf. Bij verhuizing kan hij deze meenemen. Eigendommen van Coöperatie Hesterhuizen blijven achter.

Verhuizen

Als Coöperatie Hesterhuizen eist dat de cliënt verhuist, bijvoorbeeld wegens een verbouwing, dan zijn de kosten voor Coöperatie Hesterhuizen. Dat is ook zo als de cliënt door verandering van zorgvraag naar een passende locatie moet verhuizen. Als de cliënt op eigen verzoek verhuist, betaalt hij in principe zelf de kosten.

Onderhoud

Periodiek wordt de woning geschilderd, op kosten van Coöperatie Hesterhuizen.

Internet/tv/telefoon

In de gemeenschappelijke (woon)kamers stelt Coöperatie Hesterhuizen gratis internet (via wifi) en televisie beschikbaar. Ook op dagbestedingslocaties is er gratis internet. 

Alarmering

De Wlz vergoedt een alarmeringssysteem als dat voor een cliënt noodzakelijk is.

10 OVERIGE Begrafenisverzekering

Cliënten kunnen zelf een begrafenisverzekering afsluiten. Coöperatie Hesterhuizen speelt daarin geen rol (meer). 

Coöperatie Hesterhuizen betaalt het schouwen, klaarmaken voor transport en het tijdelijk koelen van de overledene. De nabestaanden en/of de uitvaartverzekering betalen de kosten van het afleggen en het opbaren.

Eigen bijdrage (CAK)

Cliënten van 18 jaar en ouder die bij Coöperatie Hesterhuizen wonen, betalen een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) regelt dit. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt maandelijks de rekening naar de cliënt. De hoogte van de bijdrage kan per cliënt verschillen en hangt af van onder meer het eigen inkomen of de indicatie. Voor informatie kunt u kijken op www.hetcak.nl of bellen met het CAK via 0800 - 0087.

Administratiekosten en verzekeringen

Als de administratie verband houdt met de Wlz zijn de kosten daarvan voor rekening

van Coöperatie Hesterhuizen. Als het om privé-administratie gaat, betaalt de cliënt. Dat geldt ook voor administratiekosten voor bewonersgelden.

Inboedelverzekering

Coöperatie Hesterhuizen heeft een (collectieve) inboedelverzekering voor alle cliënten. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Uitgangspunt is een gemiddelde waarde van de inboedel van 8500 euro per cliënt. Het eigen risico is 100 euro per gebeurtenis. Cliënten met een kostbare inventaris adviseert Coöperatie Hesterhuizen een extra inboedelverzekering af te sluiten.

Wettelijke aansprakelijkheid

Coöperatie Hesterhuizen heeft de individuele aansprakelijkheid collectief afgedekt. Dit betekent dat de cliënten ook verzekerd zijn als zij buiten de woning verblijven. Per gebeurtenis is er een eigen risico van 1000 euro, dat eventueel kan worden verhaald bij de cliënt. Dit bepaalt de manager. Als iemand dat risico niet wil lopen, adviseert Coöperatie Hesterhuizen om zelf een WA-verzekering af te sluiten.

Zwemmen

Zwemmen op therapeutische basis betaalt Coöperatie Hesterhuizen. Daarvoor is een indicatie van een therapeut of huisarts vereist. Zwemmen als recreatie is voor rekening van de cliënt.

Indexatie

Coöperatie Hesterhuizen hanteert als uitgangspunt dat tarieven jaarlijks worden geïndexeerd, behalve als blijkt dat een product met bijbehorend tarief onder de kostprijs wordt aangeboden. Dan behoudt Coöperatie Hesterhuizen zich het recht om de tarieven aan de reële kostprijs aan te passen.

Bij indexatie worden de tarieven per 1 november voor het volgende jaar op basis van de NZa prijsindex (Nederlandse Zorgautoriteit) geïndexeerd. De NZa prijsindex stelt regels, budgetten en tarieven voor de gehele gehandicaptensector vast. De NZa stelt een voorlopige en definitieve prijsindex vast. Coöperatie Hesterhuizen houdt voor het gehele jaar de voorlopige prijsindex aan en verwerkt de definitieve prijsindex in de indexering voor het daaropvolgende jaar.

De prijsindex van de NZa voor personele kosten en materieel is gebaseerd op percentages die het Centraal Planbureau berekent. Wilt u meer weten over de prijsindex? Kijk dat op de website van de NZa bij wet- en regelgeving, prijsindexcijfers: www.nza.nl/regelgeving/ prijsindexcijfers/ (personele kosten) en www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoor- den/wat-is-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten (materiële kosten).

De tarieven voor de pedicure, Internet/TV/Telefoon (ITT diensten) en SCG support vallen niet onder de indexatie, omdat Coöperatie Hesterhuizen deze niet vaststelt.